Start Ekonomi Fastigheten Stadgar Omgivning Kontakt Övrigt Renovering av lägenheter

Ansökan renovering BRF Västersol.doc
 

 

REGLER OCH RUTINER VID RENOVERING BRF VÄSTERSOL

 

Det kan vara både trevligt och ibland även nödvändigt att bygga om den egna lägenheten, öppna en vägg eller dela av ett av de större rummen för att kanske få ett litet arbetsutrymme.

 

Tidigare krävde alla ombyggnader tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Men så är det inte längre. I stället har riksdagen bestämt att tillstånd endast krävs för ombyggnader som innebär förändringar av eller ingrepp i befintliga avlopps, vatten-, värme- eller gasledningar, bärande

väggar och bjälklag.

 

Vill en bostadsrättsinnehavare göra en ombyggnad som kräver tillstånd och den inte innebär några risker eller är till besvär för föreningen måste styrelsen ge sitt tillstånd. Större ombyggnader som gör att lägenheten ändrar karaktärsdrag eller kulturhistoriskt värde kräver också tillstånd. Det är inte alltid lätt för den enskilde bostadsrättsinnehavaren att avgöra

till exempel var bärande konstruktioner finns i lägenheten. Den som är osäker ska alltid kontakta styrelsen för att vara på den säkra sidan.

 

En liten ombyggnad av köket kan verka enkel, men så fort det innebär att det måste göras ingrepp i el-, avlopps- eller vattenledning så krävs det tillstånd från styrelsen.

 

Det skadar aldrig att vara försiktig. Skulle det uppstå en skada som drabbar andra lägenheter i huset eller fastigheten så kan den som orsakat skadan bli ersättningsskyldig. Försäkringsbolagen kräver allt oftare den som orsakat skadan på full ersättning. Det är i innehavarens

privatekonomiska intresse att kontrollera att anlitad hantverkare är korrekt försäkrad. En vattenskada kan kosta miljoner.

 

Den som begärt att få göra en ombyggnad som kräver tillstånd men får avslag från styrelsen trots att alla krav är uppfyllda kan vända sig till hyresnämnden. De kan inte fatta några beslut, men kan däremot medla mellan parterna. Det brukar ibland göra att parterna slutligen kan komma

överens.

 

Styrelsen för Brf Västersol har satt ihop regler och rutiner för att klargöra vad som gäller vid renoveringar.

 

Regler /rutiner för ombyggnadsarbeten i Brf Västersol gällande:

 

-Ingrepp i befintliga avlopps, vatten eller värmeledningar

-Ingrepp i bärande väggar och bjälklag

-Elinstallationer, ändringar och nyinstallationer

-Renovering av kök

-Renovering av våtutrymmen (wc, dusch, bad)

 

Att söka tillstånd

 

 

Ansökan skall skickas till styrelsen före arbetets start för godkännande av planerade ombyggnads/renoveringsarbeten. Använd blanketten Ansökan om ombyggand eller renovering BRF Västersol, blanketten finns att hämta på hemsida http://brfvastersol.minarbetsplats.se/renoveringavlagenheter.php . Ingrepp i bärande konstruktioner kräver utöver styrelsens tillstånd dessutom bygglov. För att avgöra om det är bärande konstruktion ska ett utlåtande från konstruktör finnas (ordnas och bekostas av lägenhetsinnehavare)

 

 

I ansökan skall redogöras för vad som skall byggas om, tillvägagångssätt, utvalda entreprenörer för arbetet, ritningar samt eventuella beräkningar och tillstånd. Ansökan lämnas i Brf Västersols brevlåda och kommer att behandlas på nästkommande styrelesmöte.

 

Arbetena får under inga omständigheter påbörjas utan styrelsens skriftliga tillstånd.

 

Ventilation

Det är viktigt med ventilationen i huset. Medlem måste se till att alla utrymmen har korrekt luftcirkulation. Med några års mellanrum går en inspektör igenom alla lägenheter och utrymmen i huset. Men mellan inspektionerna kan mycket ske när det gäller ombyggnader. Fråga styrelsen vid tveksamhet

 

Speciella regler

 

Rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.

 

Vid våtrumsrenovering skall tätskiktet (fuktspärren) utföras av firma som är certifierad enligt PER eller Byggkeramikrådet. Detta är även ett försäkringskrav.

 

El arbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.

 

Byggarbeten skall utföras av behörig firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Vid ingrepp i bärande väggar eller bjälklag skall konstruktionsberäkningar utföras av konstruktör.

 

När det gäller ventilation och rörarbeten anlitar föreningen två företag. Dessa företag kan hjälpa också enskilda medlemmar. Fråga styrelsen.

 

Byggstart

 

Tänk på att informera grannar om stundande renovering samt att inga störande arbeten får utföras vardagar mellan kl.19.00-08.00, helger mellan 19.00-10.00.

 

Rivning av våtrum, kök, väggar mm är arbeten som i regel är väldigt dammiga.

 

Vattenavstängning och avisering ombesörjs av lägenhetsinnehavaren/behörig rörmokare samt i samråd med styrelsen. Det är viktigt att sätta upp lappar i trapphus för att informera vid vilken tidpunkt vattnet kommer att vara avstängt. Observera att avstängning av vatten innefattar båda fastigheterna. Vatten stängs i Styrelserummet i källaren på Inedalsgatan 23. Nere i källaren I 23, finns en tryckstegringspump som ska se till att trycket för både värme och vatten, är jämt fördelat och når ända upp i båda fastigheterna. Tryckkärlet behöver fyllas på i samband med vattenavstängningar. Trycket ska återställas i samband med att vattnet sätts igång igen.

Styrelse ska kontaktas när vatten ska stängas.

 

Trapphus och hissar skall kontinuerligt städas av innehavaren som håller på med renovering. Byggsopor får inte ställas i trapphus eller på gården. Byggmaterial får inte förvaras i trapphus eller på gården under längre tid.

Hissen ska täckas (Golv och vägg) och ska ej användas för att transportera byggmaterial.

 

Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbeten.Styrelsen Brf Västersol

 

kontakt@brfvastersol.se

 
 
brfvastersol.minarbetsplats.se
Brf Västersol © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo